Regulamin

Przed dokonaniem rezerwacji pokoju za pośrednictwem internetowego systemu rezerwacji Via Steso, portalu booking.com, rezerwacji telefonicznej, mailowej oraz osobistej konieczne jest zapoznanie się z warunkami rezerwacji oraz ich akceptacja. Rezerwacja jest jednoczesną akceptacją warunków regulaminu.

WARUNKI REZERWACJI VIA STESO – Regulamin

DEFINICJE:

  1. Via Steso jest obiektem należącym do Privet Ewa Wojciechowska Via Steso Ewa Wojciechowska, mieszczącej się pod adresem: ul. Nad Jarem 53. NIP: 5831010162, Regon: 190105600.
  2. ZLECENIODAWCA – osoba prawna lub fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, dokonująca rezerwacji pokoju za pośrednictwem wszystkich możliwych kanałów (www.viasteso.com.pl, booking.com, telefonicznie, mailowo, osobiście).
  3. GOŚĆ – osoba korzystająca z usług obiektu Via Steso
  4. REZERWACJA– to zamówienie pokoju na wskazaną datę dokonywane za pośrednictwem strony www.viasteso.com.pl, booking.com, telefonicznie, mailowo oraz osobiście. Rodzaje rezerwacji: standardowa oraz bezzwrotna.
  5. REZERWACJA STANDARODWA – Rezerwacja dokonywana na minimum 8 dni przed planowanym przyjazdem. Rezerwacja, o ile nie została anulowana lub zmieniona, zachowuje swoją ważność do godziny 18:00 w dniu planowanego przyjazdu Gościa. Od godziny 18:00 w dniu planowanego przyjazdu Rezerwacja Standardowa może zostać zanulowana i potraktowana jako „Niedojazd” (pkt. 7 definicji). Rezerwacja Standardowa, do rozpoczęcia  której pozostaje 7dni lub mniej staje się automatycznie Rezerwacją Bezzwrotną i nie może być zanulowana bez kosztowo (pkt. 6 definicji), tzn. w przypadku jej anulacji zleceniodawcy nie przysługuje zwrot kosztów.
  6. REZERWACJA BEZZWROTNA – rezerwacja, która jest dokonywana w czasie krótszym niż na 7 dni przed przyjazdem Gościa oraz rezerwacja, do rozpoczęcia której pozostaje 7 lub mniej dni. Rezerwacja taka nie może zostać zanulowana bez kosztowo, tzn. zleceniodawcy nie przysługuje zwrot środków wpłaconych tytułem rezerwacji. Jakiekolwiek zmiany w tej rezerwacji nie są możliwe.
  7. NIEDOJAZD – sytuacja w której Gość w dniu rozpoczęcia pobytu do godziny 18:00 nie pojawił się w Via Steso oraz nie zgłosił i nie uzgodnił w żaden sposób planowanego późniejszego przyjazdu oraz sytuacja, która nie została poprzedzona czynnościami zgodnymi z niniejszymi warunkami anulowania rezerwacji. Niedojazd powoduje konieczność poniesienia przez Zleceniodawcę określonych kosztów tak jak w przypadku rezerwacji Bezzwrotnej. Za niedojazd nie przysługuje zwrot środków wpłaconych tytułem rezerwacji.
  8. POTWIERDZENIE REZERWACJI – informacja w formie elektronicznej wysłana do zleceniodawcy automatycznie po dokonaniu rezerwacji online na podany w formularzu adres email. W przypadku rezerwacji telefonicznej, potwierdzenie słowne jest również potwierdzeniem rezerwacji.

REZERWACJA WARUNKI OGÓLNE

Rezerwacji w Systemie online dokonuje się poprzez wykonanie kolejnych Kroków Rezerwacji. Wykonanie każdego Kroku Rezerwacji jest wymagane dla pomyślnego zakończenia procesu Rezerwacji.

Cena wskazana w trakcie rezerwacji dokonanej przez Zleceniodawcę wiąże obiekt Via Steso i Zleceniodawcę w zakresie tej rezerwacji. Ceny wskazane w rezerwacji są cenami za pokój, zawierającymi w zależności od oferty różne usługi:

  1. a) rezerwacja STANDARDOWA – podatek VAT, opcjonalnie inne oferowane usługi (np.śniadanie)
  2. b) rezerwacja BEZZWROTNA – podatek VAT, opcjonalnie inne oferowane usługi (np. śniadanie)

Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe śniadanie, wypożyczenie sprzętu sportowego

lub organizacja warsztatów kulinarnych / grilla) należność jest regulowana przez Gościa w Via Steso.

Walutą, w której ustalane są ceny jest polski złoty (PLN)

W przypadku płatności z rachunków bankowych lub kart kredytowych prowadzonych w walucie innej niż PLN, np. w EUR, kwota pobrana z rachunku lub z karty może być z uwagi na różnicę kursu hotelowego oraz kursów bankowych inna niż wskazana w Rezerwacji cena. Ostateczna kwota uzyskana przez Via Steso z tytułu ceny będzie jednak zgodna z ceną wskazaną w Rezerwacji.

Dane dotyczące karty kredytowej, e-transferu, e-przelewu nie są przechowywane przez Via Steso.

Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny – na chwilę obecną jest to Przelewy24.pl – poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.

Transakcje realizowane e-transferem lub e-przelewem obsługuje podmiot zewnętrzny na chwilę obecną jest to Przelewy24.pl poprzez bezpośrednie połączenie z internetowym kontem bankowym Zleceniodawcy.

Via Steso po otrzymaniu należności za Rezerwację wystawia Zleceniodawcy fakturę VAT/paragon zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Jednorazowa rezerwacja może obejmować maksymalnie 5 pokoi. Okres na który można dokonać jednorazowo rezerwacji online to maksymalnie 7 dób hotelowych. Rezerwacja jest możliwa w odniesieniu do terminów nie późniejszych niż 365 dni od dnia dokonania rezerwacji.

REZERWACJA STANDARDOWA, warunki anulowania rezerwacji:

Rezerwacja zachowująca swoją ważność do godziny 18:00 w dniu planowanego przyjazdu.

Od godziny 18:00 rezerwacja standardowa może być anulowana, jeśli gość nie pojawił się w obiekcie lub nie zgłosił zamiaru późniejszego przybycia (pod numerem tel.: +48 58 320 12 97 lub mailowo: pensjonat@villasteso.com.pl)

Od Zleceniodawcy w momencie dokonywania rezerwacji standardowej pobierana jest pełna kwota ceny pokoju tytułem opłaty za rezerwację.

Rezerwacja standardowa może zostać zmieniona lub anulowana przez Gościa BEZ KOSZTOWO do 7 dni przed ROZPOCZĘCIEM POBYTU w drodze kontaktu telefonicznego pod numerem: +48 58 320 12 97 lub mailowego: pensjonat@villasteso.com.pl z recepcją.

W przypadku anulowania rezerwacji do 7  dni przed planowaną datą przyjazdu, Via Steso zwraca Gościowi pełną cenę pokoju zapłaconą przez Gościa podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem wszystkich kanałów.

Jeśli Gość anuluje rezerwację w czasie krótszym niż 7 dni przez przyjazdem, wówczas traci prawo do zwrotu kwoty zapłaconej za pokój.

REZERWACJA BEZZWROTNA

Rodzaj rezerwacji, która nie może zostać zanulowana bez kosztowo. Jakiekolwiek zmiany w tej rezerwacji nie są możliwe.

W momencie dokonania rezerwacji Bezzwrotnej od Zleceniodawcy pobierana jest należność z tytułu całej rezerwacji i pobytu w obiekcie Via Steso.

W przypadku Rezerwacji Bezzwrotnej niedojazd wiąże się z obciążeniem Zleceniodawcy należnością za cały objęty Rezerwacją planowany pobyt w Via Steso.

POTWIERDZENIE REZERWACJI:

Potwierdzenie Rezerwacji zawiera numer Rezerwacji, dane dotyczące zamówionej usługi, dane Zleceniodawcy oraz ewentualnie dane Gościa. Po wygenerowaniu i wysłaniu potwierdzenia rezerwacji rezerwację online uważa się za dokonaną i obowiązującą strony.

ANULACJA REZERWACJI PRZEZ VIA STESO:

Aby zapobiegać nadużyciom, w szczególności fałszywym rezerwacjom usług hotelowych, Via Steso zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji online w wyjątkowych przypadkach, w szczególności wówczas, gdy Zleceniodawca dokonywał już w przeszłości co najmniej kilkukrotnie  rezerwacji online, po których Gość się nie pojawiał, lub gdy kilkukrotna próba kontaktu ze Zleceniodawcą, podejmowana przez Via Steso, pozostaje bez rezultatu. Jeśli Zleceniodawca nie jest konsumentem,  wówczas wyłączona zostaje odpowiedzialność odszkodowawcza Via Steso z tytułu tego anulowania.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI VIASTESO

Mimo dokładania należytej staranności przez Via Steso w przedmiocie obsługi funkcjonowania Systemu  należy wziąć pod uwagę, że w niektórych okolicznościach może wystąpić z przyczyn niezależnych od Via Steso brak dostępu do Systemu dla Zleceniodawców. Via Steso ma prawo zawiesić czasowo dostęp do systemu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości oraz na czas konserwacji systemu lub aktualizacji danych.

W przypadku zaistnienia siły wyższej, takiej jak np. katastrofa naturalna, czy stan wyjątkowy, uniemożliwiających lub w nadmiernym stopniu utrudniających realizację rezerwacji, żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swych zobowiązań.

DANE OSOBOWE:

Poprzez rejestrację lub logowanie się do systemu Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Via Steso należącą do Privet Ewa Wojciechowska Via Steso Ewa Wojciechowska, mieszczącej się pod adresem: ul. Nad Jarem 53 w celach związanych z realizacją rezerwacji. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda zleceniodawcy. Zleceniodawca ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.  Zleceniodawca ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6, art. 12 i 13 RODO, art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem pensjonat@villasteso.com.pl

PRAWO WŁAŚCIWE.

JURYSDYKCJA.

Prawem właściwym dla transakcji dokonywanych w oparciu o warunki jest prawo polskie. Spory powstałe w związku z transakcjami dokonywanymi w oparciu o warunki będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy polskie.

Niniejsze warunki obowiązują od dnia ich wprowadzenia, tj. od dnia 12.05.2020 roku i mają zastosowanie wyłącznie do rezerwacji dokonanych po tej dacie.